รายวิชาที่มีอยู่

โรคสมองแบบใดควรทำ MRI และโรคใดควรทำ CT scan


เรื่องความปลอดภัยทางรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลเสรีรักษ์

ทำความรู้จัก MRI เครื่องมือช่วยวินิจฉัยโรค


เสรีรักษ์จะเป็นโรงพยาบาลที่  ทุกคนปรารถนาจะมาใช้บริการ  เมื่อคิดถึงเรื่องสุขภาพ


คำพูดพันคำ จะทิ้งรอยไว้เท่ากับ การกระทำครั้งเดียวก็หามิได้  แต่ถ้อยคำที่ดี กระทำให้เขาชื่นชม

เรียนรู้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การสื่อสารที่ดี สร้างมิตรภาพ ไม่เกิดข้อขัดแย้ง ไม่เกิดการร้องเรียน

1.เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเรื่องบริหารเวลาในการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว 

2.เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างมีความสุข

3.เพื่อให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีทัศนคติที่ดีต่อโรงพยาบาล

เป้าหมายที่จัดโครงการ  ก็เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งในเรื่องการทำงานและชีวิตส่วนตัว รู้จักบริหารเวลาในการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวกับครอบครัว เมื่ออยู่ในที่ทำงาน เราก็ต้องทำงานเต็มที่ บริหารเวลาให้ดี เรียงลำดับความสำคัญให้เป็น อะไรมาก่อน มาหลัง ทำก่อน ทำหลัง  สนุกกับงานที่ทำ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของIT SERIRUK
สถาบันพลังจิตตานุภาพ
โดย IT SERIRUK - Thursday, 14 June 2018, 11:26AM
 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ